fbpx

Polityka prywatności

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hornigold Reit S.A. z siedzibą w ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice
  Dane Kontaktowe:
  – e-mail: hornigold@hornigold.pl
  – numer telefonu: 720 811 844
  – adres do korespondencji: Hornigold Reit S.A., ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 348 68 06.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Hornigold Reit S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu www.hornigoldreit.pl w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:A) OBSŁUGA ZPYTAŃ PRZESYŁANYCH PRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE
  Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
  – w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest
  art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

  B) ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
  Założenie/ rejestracja konta w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
  – w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta,
  – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest
  art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem Pana/Pani rejestracji w serwisie, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości założenia konta.

  C) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  Złożenie zamówienia (zakupu / rezerwacji usługi lub towaru) wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
  – w celu realizacji złożonego zamówienia,
  – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
  – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych usług,
  – podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
  6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
  art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),
  art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  – podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem przyjęcia Pana/Pani zamówienia (rezerwacji), a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

  D) ZAPIS DO NEWSLETTERA
  Zapis do newsletter’ a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail:
  – w celu subskrypcji newsletter’ a, który polega na wysyłaniu przez Administratora informacji handlowych na wskazany adres mailowy,
  – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres hornigold@hornigold.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  – podanie danych osobowych w formularzu zapisu do newsletter’ a jest dobrowolne.

 2. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:
  a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,
  b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:
  – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  – do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
  c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
  a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
  b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
  d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
  g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
  W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć:
  e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres hornigold@hornigold.pl
  Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo do 14 dni.
  Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 4. ODBIORCY DANYCH
  Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:
  a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),
  c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.