fbpx

Regulamin Promocji ,,Walentynkowa oferta specjalna”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Walentynkowa oferta specjalna” (zwanej dalej „Promocją”), jest spółka Hornigold REIT S.A. z siedzibą w Katowicach (40-005 Katowice), ul. Moniuszki 10/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689, adres e-mail: hornigold@hornigold.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 30.01.2019 r. do dnia 14.02.2019 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 3. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin Promocji”) jest dostępna na stronie internetowej Organizatora, tj. www.hornigold.pl.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona zakupu walentynkowego Vouchera Promocyjnego na dwudniowy pobyt w apartamencie Hornigold.
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie poprzez zakup Vouchera Promocyjnego w cenie 615 PLN, dzwoniąc pod numer (+48) 575 017 266 lub kontaktując się drogą mailową: hornigold@hornigold.pl.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Walentynkowy Voucher Promocyjny w cenie 615 PLN upoważnia do nieodpłatnego dwudniowego pobytu (od godz. 15:00 pierwszego dnia do godz. 12:00 dnia trzeciego) w wybranych dniach 2019 roku, w jednym z dwóch apartamentów Hornigold zlokalizowanych:
  a) przy ul. Szopienickiej 54 (Katowice-Nikiszowiec)
  b) przy ul. Szopienickiej 50/2 (Katowice-Nikiszowiec)
 5. Warunkiem skorzystania z Vouchera Promocyjnego będzie dostępność apartamentu w wybranym terminie w momencie zakładania rezerwacji. Dostępność poszczególnych apartamentów można sprawdzić na stronie internetowej Organizatora: www.hornigold.pl.
 6. Warunkiem skorzystania z zakupionego Vouchera Promocyjnego jest założenie rezerwacji, dzwoniąc pod numer (+48) 575 017 266 lub pisząc na adres hornigold@hornigold.pl oraz informując przedstawiciela firmy o posiadanym Voucherze Promocyjnym, a także podając jego numer.
 7. Voucher Promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę ani nie podlega zwrotowi.
 8. Szczegóły związane z rezerwacją oraz usługami, których dotyczy Voucher Promocyjny, a które nie zostały zawarte w niniejszym Regulaminie Promocji, dostępne są w Regulaminie Pobytu, dostępnym na stronie www.hornigold.pl/oferta/warunki-rezerwacji/
 9. Zakupując Promocyjny Voucher na pobyt w apartamencie Hornigold, klient otrzyma dodatkowo Voucher do wykorzystania w restauracji Śląska Prohibicja (ul. Krawczyka 1, Katowice-Nikiszowiec), o wartości 150 PLN. Warunkiem wykorzystania Vouchera będzie wcześniejsza rezerwacja stolika w restauracji, kontaktując się telefonicznie: 32 723 28 99. Voucher będzie ważny przez 30 dni od daty rozpoczęcia pobytu w apartamencie Hornigold i nie będzie wymienialny na gotówkę.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 30.01.2019 r