fbpx

Warunki rezerwacji

REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji oraz najmu lokali będących własnością spółek Śląskie Kamienice SA, Hornigold REIT S.A. oraz podmiotów z nimi powiązanych.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.

3. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i najmu pomiędzy Klientem (Gościem) a Hornigold REIT S.A. zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

4. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem lokalu. Inne usługi świadczone przez Hornigold REIT S.A. objęte są oddzielnymi regulaminami i umowami. Zabranione jest zwłaszcza wykorzystywanie lokali, budynków i nieruchomości na jakich się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.

5. Osobą dokonującą rezerwacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w lokalach będących przedmiotem najmu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów będących elementem wyposażenia lokalu oraz urządzeń technicznych powstałe, osób pozostających pod jego opieką lub osób go odwiedzających.

§2
REZERWACJA

1. Rezerwacji lokali będących przedmiotem najmu można dokonać w następujący sposób:
– telefonicznie – pod numerem telefonu nr. +48 720 811 844
– poprzez adres mailowy: rezerwacje@hornigold.pl
– poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.Hornigold.pl

2. Rezerwacja potwierdzona zostaje sms’em lub poczta elektroniczną, na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji i ma status „rezerwacji wstępnej”.

3. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia mu potwierdzenia Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę (zadatek) stanowiącą 35% ustalonej kwoty najmu. Brak zadatku w jakiejkolwiek akceptowanej przez Spółkę formie powoduje wygaśnięcie „rezerwacji wstępnej” i traktowane jest jako odstąpienie od umowy.

4. Do dnia rozpoczęcia najmu wymagana jest wpłata pozostałej części opłaty, przy czym za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie Hornigold REIT S.A. – właściciela lokalu.

5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

§3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

1. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.

2. Klient – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt.

3. Klient może otrzymać wydruk rachunku (fakturę) za pobyt w lokalu, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).

4. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.

5. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Hornigold REIT S.A. dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowy przedłużenie pobytu, pod warunkiem odpowiednich możliwości lokalowych Spółki w danym okresie.

§4
REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE LUB ZMIANA TERMINU POBYTU

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.

3. Przypadki polegające na opłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Hornigold REIT S.A. w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§5
LOKAL ZASTĘPCZY

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Klienta, Hornigold REIT S.A. zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na zaproponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania proponowane przez Hornigold REIT S.A., powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§6
OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.

2. Za zgodą i na warunkach Hornigold REIT S.A. dopuszcza się przebywanie w lokalu większej ilości osób niż zadeklarowana i zgłoszona w umowie zawartej między stronami.

3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Hornigold REIT S.A. zauważonych braków wyposażenia lokalu i szkód zaistniałych w lokalu. Niezależnie od powyższego, Gość zobowiązany jest do zgłoszenia Hornigold REIT S.A. wszelkich szkód zastanych w lokalu przy wprowadzeniu się do lokalu, w terminie 3 godzin od pierwszego wejścia do niego – telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

5. Gość nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Hornigold REIT S.A., również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

6. Zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych lokalach oraz budynkach Hornigold REIT S.A. Za wyjątkiem sytuacji, w których Hornigold REIT S.A. wyrazi zgodę na takie działania. Podlegają one jednak odrębnej, dodatkowej, pisemnej umowie.

7. Przy każdorazowym opuszczaniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.

8. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, 6, Hornigold REIT S.A. uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

9. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy do lokalu. W razie braku ich zwrotu, Hornigold REIT S.A. przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

§7
INFORMACJE DODATKOWE

1. W cenę noclegu wliczone są lekkie śniadania w postaci kawy, herbaty, mleka, musli, croissantów itp. Istnieje jednak możliwość zamówienia dodatkowych usług „room service”, co łączy się z dodatkową opłatą.

2. Palenie we wszystkich lokalach oraz budynkach Hornigold REIT SA jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1000 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.

3. Właściciel lokalu nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) zlokalizowanych na terenie miasta w którym znajduje się wynajmowany apartament.

4. Hornigold REIT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Hornigold REIT S.A.

5. Hornigold REIT S.A. nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczanym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.

6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hornigold REIT SA. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Hornigold REIT S.A., a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Hornigold REIT S.A.